Rozwiązywanie umów na czas określony

Fundamentalną zasadą obowiązującą w obrocie gospodarczym jest zasada swobody umów, wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380, z późnym. Zm. — dalej: k.c.): „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze)… Czytaj dalej »

Rozwiązanie nieformalnej spółki cywilnej

Spółka cywilna jest jedyną formą spółki przewidzianą przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459, z późn. zm. — dalej: k.c.) i niewystępującą w Kodeksie spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1578, z późn. zm.). Przepisy dotyczące spółki cywilnej… Czytaj dalej »

Rękojmia za wady rzeczy

Strony mogą dowolnie kształtować, co może być przedmiotem sprzedaży, ale jest niezmiernie ważne, aby obie strony wiedziały, co zbywają (nabywają) i jakie właściwości ma ta rzecz. Jeżeli np. kupujący zgodzi się kupić rzecz zepsutą, gorszej jakości czy też używaną, a sprzedawca go o tym uprzedził, to jest to prawidłowa umowa sprzedaży. Brak odpowiedzialności sprzedawcy za… Czytaj dalej »

Prawa autorskie do pracy dyplomowej

W odniesieniu do pracy dyplomowej niewątpliwie znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 880, z późn. zm. — dalej: pr. aut.). Ustawa ta chroni tak zwane „utwory”, których definicję może Pani znaleźć w art. 1 ust. 1-2 pr. aut.: „1. Przedmiotem… Czytaj dalej »

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Odpowiedzialność cywilna   Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wobec spółki jest przewidziana przede wszystkim w art. 293 i art. 299 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1578, z późn. zm. — dalej: k.s.h.):   „Art. 293. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator… Czytaj dalej »

Naruszenie przez radnego art. 24f ust. 1 u.s.g.

Art. 24f ust. 1 u.s.g. stanowi: „Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”.   Przedmiotowy przepis budzi bardzo duże kontrowersje w praktyce i niejednokrotnie… Czytaj dalej »

Doręczenie radnemu zarządzenia zastępczego wojewody stwierdzającego wygaśnięcie mandatu

W pierwszym rzędzie należy sięgnąć do przepisów Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 15, z późn. zm. — dalej: k.w.). Przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego oraz procedury z nim związane zostały wskazane w art. 383-384 k.w. Poniżej przytoczę ich najważniejszą część: „Art. 383. § 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:… Czytaj dalej »

Czym jest sprzedaż konsumencka?

Konsumentowi zgodnie z duchem prawa europejskiego przysługuje znacznie większa ochrona niż innym nabywcom, stąd istnieje wiele specyficznych regulacji, odnoszących się tylko do niego. Ponadto ustawodawca zróżnicował wzajemne prawa i obowiązki w zależności od tego, czy sprzedaż jest dokonywana w sposób tradycyjny (w sklepie stacjonarnym) czy na odległość (przez Internet). To oznacza, że w zależności od… Czytaj dalej »